Sözleşme

KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SANAL POS SÖZLEŞMESİ

I-                   İş bu sözleşme; “KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” ile BAYİ  ……………arasında POS cihazları ile tahsilat yapılması, POS MAKİNASI TEMİNİ, KULLANIMI ve İADESİNİ DÜZENLEYEN SÖZLEŞMEDİR.

 

TARAFLAR

 

II-                 KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde No: 2 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

(Bundan sonra “KYK” olarak anılacaktır.)

III-               BAYİ Adı                         :

IV-              (Bundan sonra “BAYİ” olarak anılacaktır.)

Ticaret Unvanı                  :

Vergi Dairesi ve No’su      :

Adresi                               :

TEL                                   :

E-Mail Adresi                    :

Yetkili Kişi                        :

Ev Adresi ve Telefonu       :

Taraflar aşağıda yazan hususlar hakkında tam bir anlaşmaya varmışlardır.

GENEL KURALLAR

 1. 1.       CARİ HESAP YÖNÜNDEN HÜKÜMLER
  1. a.    HESAPLARIN İŞLEYİŞ ŞEKLİ:

KYK, BAYİ’ye sattığı mallardan, gördüğü hizmetlerden, ödenen paralardan ve diğer hususlardan ötürü bir cari hesap tutacak ve tuttuğu bu cari hesaba muamelenin niteliği itibarıyla alacak veya borç olarak kaydedilecektir. KYK'nın cari hesaba alacak veya borç olarak kaydettiği kalemler kesin olup, bu kalemler üzerinden BAYİ’nin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

KYK bu cari hesap sözleşmesinden önce BAYİ ile yaptığı her türlü hukuki muamele ve fiil ve islerden dolayı kendi ticari defter kayıtlarına göre BAYİ' nin alacaklı ve borçlu bulunduğu meblağ aynen cari hesaba alacak veya borç kaydetmek hakkına haizdir.

 1. b.     MÜNHASIR DELİL OLMA

Cari hesap sözleşmesinden doğacak hesap uyuşmazlıklarında KYK’ nın ticari kayıtları münhasır delil sayılacaktır.

 1. c.     FAİZ, KOMİSYON, HARÇ, VERGİ VE DİGER MASRAFLARA AİTYÜKÜMLÜLÜKLER
  Her üç aylık devre sonlarında  (Mart,Haziran, Eylül, Aralık) BAYİ ile cari hesap mutabakatı yapmak amacı ile KYK tarafından tespit edilecek ve hesap özeti  faks veya elektronik posta yolu ile BAYİ’ ye tebliğ edilecektir. BAYİ tarafından tebellüğ edilen hesap hülasalarına 7 gün içinde itiraz edilmemesi halinde, taraflar arasındaki cari hesap Mutabakatı kesinlik kazanmış olacak ve BAYİ hesap özetini ihtilafsız kabul etmiş sayılacaktır.
 2. d.    REHİN ve TAKAS HAKKI
  KYK, her türlü risk ve alacağı için BAYİ’nin cari hesabı üzerinde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın virman, takas ve rehin hakkına sahiptir.

SÖZLEŞMENİN AMACI

 1. 1.       KYK’nın belirleyeceği banka veya bankalar aracılığı ile KYK’ya ait POS cihazlarının BAYİ’nin işyerlerinde kurularak, BAYİ’nin müşterilerinden yapacağı tahsilatların POS cihazları aracılığı ile BAYİ’nin KYK’ya olan borçlarına mahsuben tahsil edilmesi, müşterilere avantajlı ödeme seçenekleri sunulması işbu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
 2. 2.       POS cihazlarından müşteri tarafından yapılan ödeme KYK tarafından tahsil edilecek ve BAYİ’ nin KYK uhdesindeki cari hesabına işlenerek borçlarından mahsup edilecektir. Bu çerçevede BAYİ’ nin müşteri uhdesinde doğmuş alacağı KYK’ya gayri kabili rücu devir ve temlik edilmiştir.
 3. 3.       BAYİ, KYK’ya ait POS cihazı ile müşteriden tahsil ettiği tutar için müşteriye kendisine ait faturayı düzenleyerek teslim edecek ve tahsil edilen tutarı müşteri hesabına gelir olarak intikal ettirecektir.
 4. 4.       BAYİ, nakit para ile ödeme yapan bir müşteri için gerekli koşulları KYK ve KYK’nın anlaşmaya vardığı bankaların belirlediği Taksit şartlarında aynen kart hamiline de uygulamak zorundadır. Kredi kartı hamillerinden satış tutarlarına ilaveten herhangi bir şekilde komisyon talep edilemez.
 5. 5.       BAYİ, uhdesinde bulunan KYK’ ya ait POS cihazlarını temin eden bankanın anlaşmalı kredi kartlarını, POS cihazının ilgili banka menüsünden ,kredi kartına uygun banka, ödeme ve taksit programını seçerek gerçekleştirmek zorundadır. Aksi halde, bu nedenle banka tarafından KYK’ ya uygulanacak ceza ve diğer ödemelerin kendisine rücu edileceğini kabul eder.
 6. 6.       BAYİ gerçek bir mal ve hizmet satışı olmaksızın kart sahibine nakit para ödemesi yapamaz, satış belgesi düzenleyemez. Bundan dolayı her türlü hukuki ve cezai sorumluluk bayiye aittir. Bayi, KYK tarafından gerçekleştirilen her türlü ödemenin kendisine rücu edileceğini kabul eder.
 7. 7.       KYK, müşteri ve BAYİ arasındaki ihtilaflardan sorumlu değildir. Kanun’un KYK’nın sorumluluğunu öngördüğü hallerde KYK’nın bayiye rücu imkanı saklıdır.
 8. 8.       BAYİ, kredi kartı kullanan müşterinin kartın yasal, yetkili hamili olup olmadığını sorgulamak ve yetkili hamil ile işlem yapmak zorundadır. Aksi taktirde KYK’ nın uğrayacağı zararlar BAYİ’nin cari hesabına ilave edilecektir.
 9. 9.       BAYİ, banka tarafından POS cihazının teslimi sırasında imzalatılacak olan sözleşmeye uygun olarak işlem yapmayı aksi halde ortaya çıkan zararları karşılamayı kabul eder. Bayi’nin banka ile imzalanacak sözleşmeye aykırı eylemleri nedeniyle KYK’nın ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve yargılama gideri için, KYK’nın bayiye işbu sözleşme hükümlerine göre rücu imkanını bayi şimdiden kabul eder.”
 10. 10.   BAYİ,  POS cihazlarını amaç ne olursa olsun başka bir iş yerinde kullanamaz, kullandıramaz. Usulsüz kullanım nedeniyle KYK’nnın uğrayacağı zararlardan bayi sorumludur.
 11. 11.   BAYİ, satış ve iadesi belgelerin kendisine ait suretlerini düzenlediği tarihten itibaren kanuni süreler içinde saklamak ve BANKA veya KYK tarafından talebi halinde bu belgelerin talep tarihini izleyen 5 gün içinde elinde bulunan işyeri nüshasını ibraz etmekle mükelleftir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece KYK ve BANKA kayıt ve belgeleri esas alınır. BAYİ bu belge ve kayıtlara hiçbir şekilde itirazda bulunamaz.
 12. 12.   BAYİ yapılan alışverişin kart sahibinin bilgisi ve onayı dışında olduğunu veya sahte kart kullanıldığını bildiği ve bilmesi gerektiği alışverişlere ait slipleri KYK ’ya ibraz edemez. İşlemlerin Secure CODE ve/veya Chip&Pin sistemiyle (güvenli alışveriş şifresiyle) yapılmaması sözleşmenin feshi anlamını taşır. KYK’nın bu şekilde yanıltılması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluk cihazı kullanan sıfatıyla BAYİ’ye aittir. BAYİ yanında çalışanların yaptıklarından da sorumlu olup, bu vb. slipler için yapılan ödemeleri KYK’ya iade etmekle mükelleftir. BAYİ, KYK’nın uğrayacağı zararları %50 fazlası ile öder.
 13. 13.   Kredi kartı hamillerinin KYK’dan mal veya hizmet talepleri ya da bunlardan dolayı borçları olmadığı şeklindeki itirazlarını BANKA’ya yazılı olarak veya kartı veren banka ve finansal kuruluş kanalı ile bildirmelerini önlemek amacıyla müşteriye bu bankanın taksitli sisteminden faydalanmak için KYK’ya ait POS makinesinden çekim yapıldığını veya müşterinin talep ettiği ürünün KYK’dan sipariş edildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt KYK’ya yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraz etmemeleri bildirilecektir. BAYİ müşterinin bu tür itirazlarında bizzat sorumlu ve muhatap olacağını ve müşterisine lüzumlu izahatı yapacağını kabul ve taahhüt eder.BAYİ; kart hamisi olan müşterisine, içerisinde adı, soyadı, kart numarası, kartın son kullanma tarihi, sipariş tarihi (çekilme talep edilen ödeme tutarı) bilgilerini, faturanın kimin adına kesileceğini, telefon numarasını, ve “KYK’ya ait POS makinesinden çekim yapıldığını ve müşterinin talep ettiği ürünün KYK’dan sipariş edildiğini ve bu nedenle ödemenin direkt KYK’ya yapıldığını ekstre bilgilerinde bunu gördüklerinde itiraz etmemelerini” içeren net ifadelerin olduğu bir belgeyi müşterisine imza ettirmek ve BAYİ yetkilisi kimse ona imzalatarak KYK’ya vermekle yükümlüdür. (Örneği EK-1)KYK’nın bu maddede belirtilen sebeplerle bir dava ile karşılaşması halinde bayi davaya müdahil olacak ve dava dolayısıyla doğacak her türlü avukatlık ücreti ve yargılama giderinden bayi sorumlu olacaktır.
 14. 14.   Kredi kartı hamillerince harcamalara itiraz edilmesi durumunda, BAYİ BKM/VISA/MASTERCARD/EUROCARD kuralları doğrultusunda hiçbir sebep göstermeksizin harcama tutarını KYK’ya ödemekle yükümlüdür.
 15. 15.   BAYİ, iş bu sözleşmeden kaynaklanan taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, hiçbir ihtara ve bildirime gerek kalmaksızın iade ile mükellef olduğu bedelleri kendisine ödeme tarihinden, borcun tamamını KYK’ya ödeyinceye kadar işleyecek ticari temerrüt faiz oranının 2 katı üzerinden tahakkuk ettirilecek temerrüt faizi ve yasal vergi, fon harç ve diğer fer’ileri ile birlikte demeyi kabul ve taahhüt eder. KYK’nın bu konudaki talep ve mahsup hakkını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MAL VE HİZMETİN HASARLI AYIPLI TESLİMİ

 1. 16.   BAYİ kredi kartı ile satın alınmış bir mal veya hizmeti, kart hamiline teslim etmemesi/vermemesi; eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi halinde satış belgesi tutarın kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilemezse BAYİ, KYK’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. Hatalı ve geç teslimden dolayı KYK’nın ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat için bayiye rücu imkanını bayi şimdiden kabul eder.  KYK’nın yeni siparişleri bu sorun çözülene dek  BAYİ’ye göndermeme, zararlarını mahsup etme ve/veya sözleşmeyi fesih etme haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

 1. 17.   BAYİ bu sözleşmeden doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini KYK’nın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir, rehin ve temlik edemez veya bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin/teminat tesis edemez. Bu türden tasarruflar KYK yönünden hüküm ifade etmez.
 2. 18.   KYK, BAYİ’den onay almasına gerek olmaksızın, iş bu sözleşmeden doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini diğer üçüncü tüzel ve /veya gerçek kişilere devir ve temlik edebilir, üçüncü kişilere rehnedebilir, iş bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin operasyonel işlemleri anlaşma yaparak yetkilendireceği şirketler aracılığı ile yürütebilir, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarını tamamen veya kısmen yetkilendireceği bir kişiye veya şirkete devredebilir. BAYİ, tüm bu hususlara itiraz etmeyeceğini şimdiden kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve taahhüt eder.

KANUNİ İKAMETGÂHLAR VE TEBLİGAT ADRESLERİ

 1. 19.   KYK tarafından BAYİ’ye yapılacak bildirim ve tebliğler yukarıda zikredilen BAYİ adresine yapılacaktır. Taraflar işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve KYK’ca ve BANKALAR’ca gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzaları yanında yazılı yerleri kanuni ikametgah ittihaz ettiklerini, bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, bu adreste vaki olacak değişiklikleri en kısa zamanda Noter aracılığıyla KYK’ya bildirmeyi (yukarıdaki fesih ve diğer şartlar saklı kalmak ve KYK’nın adres değişikliğine muvafakatı şartıyla), bildirmedikleri takdirde aşağıda isim ve imzaları yanında yazılı yerleri her türlü tebligat icrası için geçerli kanuni ikametgah kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

 

 

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 1. 20.   İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilaflarda, Eskişehir Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

KESİN DELİL SÖZLEŞMESİ

 1. 21.   BAYİ, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda KYK ve/veya BANKA'NIN kanuni defter, hesap, kayıt, bilgisayar v.b.kayıt, çıktı ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı, kesin ve kat'i delil olduğunu, T.T.K.'nun ilgili maddesindeki yeminden KYK’yıber’i kıldıklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLESMENİN SÜRESİ VE FESİH

 1. 22.   İşbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflardan her biri işbu sözleşmeyi, süresi sona ermeden 30 gün önceden noter kanalı ile karsı tarafa ihbarda bulunarak feshetmediği takdirde sözleşme aynı şartlarla 1 (bir) yıllık sürelerde uzamış sayılacaktır. Ancak bu sözleşmenin süresi hiçbir şekilde 5 yılı aşamaz.KYK sözleşmenin herhangi bir döneminde ve hiç bir sebep göstermeden işbu sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Sözleşmeninfeshedilmesi veya sona ermesi durumunda KYK, BAYİ’den cari hesap bakiyesini 7 (yedi) gün içerisinde ödemesini talep edebilir. BAYİ, haklı bir neden olmadıkça tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi fesih edemez.
 2. 23.   BAYİ’nin iflasının talep edilmesi, konkordatomehli alması, iflas veya konkordato ilan etmesi, iflasın ertelenmesi için talepte bulunması, aktiflerini devretmesi, borçlarını ödeme güçlüğü içinde olması, tasfiye edilmesi veya infisah etmesi, gerçek kişi üye işyeri sahibinin vefat etmesi halinde KYK bu sözleşmeyi ihbar şartı aranmaksızın, tek taraflı olarak derhal feshedebilir.
 3. 24.   BAYİ, kendisine bağlı mağazaların adres değişikliğini, ortaklık yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri, satılmasını, kiralanmasını, işletmenin devredilmesi veya her ne suretle olursa olsun el/sahip değiştirmesini, devredilmesini, mevcut faaliyet konusunu değiştirmesini, mevcut faaliyetlerini önemli ölçüde durdurmasını/durdurulmasını veya askıya almasını/alınmasını KYK'ya derhal noter aracılığı ile bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde KYK, değişikliği öğrendiği tarihte işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir. BAYİ, bu bildirimi yapmaması sebebi ile KYK'nın uğrayabileceği ve meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan sorumludur.
 4. 25.   İşbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi veya feshi, tarafların önceki hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Sözleşme bitiminden sonra dahi sözleşme sırasında yapılan bir işlemden dolayı BAYİ’nin iade etmekle yükümlü olduğu bir harcama bedelini, KYK'ya geri ödeyeceğini BAYİ kabul ve taahhüt eder. Fesih halinde, KYK, kredi kartları çerçevesinde doğan TAKSİTLİ alacaklarının tamamını, kart hamillerinden tahsil etmeye devam eder.

 

İşbu sözleşme .......……………tarihinde düzenlenmiş, taraflarca basiretli bir tacir vasfı ile okunarak kabul olunmuş, her bir sahifesi imzalanarak, aslı KYK’da kalacak şekilde bir nüsha olarak düzenlenmiştir

 

EK-1

 

KYK YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

...........................(bayi unvanı)...........................’ne vermiş olduğumuz sipariş karşılığı borcumuz olan …………………………………. Türk Lirasını…………………………………. bankasına ait ………………………………….No’lu kredi kartımızla ...........................(bayi unvanı)........................... namına KYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.’ye (KYK) ait POS cihazı ile KYK hesabına ödemiş olduğumuzu, bu ödemenin bankalarca KYK’ya sunulmuş taksitli ödeme sisteminden faydalanmak için KYK’ya ait POS makinesinden çekim yapıldığını, banka seçimi, ödeme ve taksit seçiminin tarafımızdan yapıldığını, sipariş ettiğimiz ürünün KYK’dan sipariş edildiğini, bu nedenle ödemenin direkt KYK’ya yapıldığını, ekstre bilgilerinde bu hususa itiraz etmeyeceğimizi, sorun olması halinde BAYİ’nin bu tür itirazlarımızda tek sorumlu ve muhatabımız olacağını, bu hususta gereken her türlü açıklamanın tarafımıza yapıldığını kabul eder, faturanın aşağıdaki unvana düzenlemesini rica ederiz.

 

Fatura Unvanı ve Adresi:

 

 

 

Müşteri (Ad – Soyad – İmza)

 

 

 

Müşteri uhdesinde doğan ve yukarıda detayı belirtilen kredi kartı ile hesaplarınıza yapılan ödemenin tarafınıza temlik edilmiş olduğunu beyan ederiz.

 

Onaylayan (Bayi Kaşe – Yetkili Ad–Soyad – İmza)